Tag Archives: تغییر عملکرد مغز

کاهش وزن با تغییر عملکرد مغز حاصل می‌شود

شاید در بین دوستان خود دیده‌اید یا این ‌که خود شما تجربه کرده‌اید که چند ماه‌ رژیم گرفتن، اگرچه وزن را تا حدودی کم می‌کند، اما پس از مدتی این وزن کم شده دوباره و حتی گاهی به میزان بیشتر بازگشت می‌کند. پژوهش های سال های اخیر نشان می دهد که رژیم گرفتن و محرومیت غذایی، راه حل کاهش وزن …

در ادامه ...