Tag Archives: اشعار خردار

ضرب المثل های خر!

از اسب فرود آمد و بر خر نشست. از خر می‌پرسند چهارشنبه کی است. از روی لاعلاجی به خر می‌گه خانباجی! اسب و خر را که پهلوی هم ببندند، اگر هم‌خو نشوند، هم‌بو می‌شوند. با حرف خر از آسمان جو نمی بارد. به خر دستش نمی‌رسد، پالانش را می‌زند. پالان ترمه خر را عوض نمی‌کند! جوان را مفرست به زن …

در ادامه ...