Tag Archives: دهانه آسیاب

وجه تسمیه نقش فانی

درباره نقش فانی در آخرین بخشهای خیابان امیرکبیر، کوهی سنگی بزرگی وجود دارد که بر دامنه های مختلف آن، سنگ نوردان به ورزش می پردازند.در دامنه این کوه که به سمت شهر استهبان است، دو کادر مستطیل شکل وجود دارد که یکی ظاهرا خالی از نوشته است (یا به مرور زمان این نوشته نا خوانا شده است) و دیگری به …

در ادامه ...