Tag Archives: تست هوش ناسا

سوال استخدامی ناسا

جواب را در ادامه بخوانید… ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ پاسخ : جمع دو عدد +(دو برابر ضرب دو عدد) :۱۹۹ (۲+۱)+(۲*۱*۲)=۷ (۴+۳)+(۲*۳*۴)=۳۱ (۶+۵)+(۲*۵*۶)=۷۱ (۸+۷)+(۲*۷*۸)=۱۲۷ (۱۰+۹)+(۲*۹*۱۰)=۱۹۹

در ادامه ...