Tag Archives: آیا می دانستید که

آیا می دانستید که

آیا می دانستید : یکی از جالب انگیزترین ضربها ضرب عدد ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ در خودش است که می شود : ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۸۷۶۵۴۳۲۱

در ادامه ...